Writer

Categories

Danh sách 102 thí sinh Cuộc thi Biên kịch Sáng tạo nhận được tiền thưởng vòng 1


@ Cuộc thi Biên kịch Sáng tạo.


Ban tổ chức trân trọng thông báo danh sách 102 thí sinh Cuộc thi Biên kịch Sáng tạo sẽ nhận được tiền thưởng vòng 1 và được bước tiếp vào vòng 2.

Danh sách xếp theo thứ tự A, B, C.

102 thí sinh gồm 93 thí sinh ở Top 100 và 9 thí sinh ở Top 101-110.