Playlist

Categories

Vương Gia Nhĩ


Bài hát.


Danh sách những bài hát hay nhất của Vương Gia Nhĩ:
1. I love it - Youtube: Xem tại đây
2. WOLO - Youtube: Xem tại đây
3. Papillon - Youtube: Xem tại đây
4. Novoland: The Castle in the Sky - Youtube: Xem tại đây
5. Okey - Youtube: Xem tại đây
6. Bullet to the heart - Youtube: Xem tại đây
7. Alone - Youtube: Xem tại đây
8. Walking - Youtube: Xem tại đây
9. Titanic - Youtube: Xem tại đây
10. Pretty please - Youtube: Xem tại đây
11. Drive you home - Youtube: Xem tại đây
12. 100 ways - Youtube: Xem tại đây
13. Magnetic - Youtube: Xem tại đây
14. LMLY - Youtube: Xem tại đây
15. I love you 3000 II - Youtube: Xem tại đây
16. Different game - Youtube: Xem tại đây
17. Oxygen - Youtube: Xem tại đây
18. Tequila Sunrise - Youtube: Xem tại đây
19. Fendiman - Youtube: Xem tại đây
20. Dway! - Youtube: Xem tại đây
21. On the rocks - Youtube: Xem tại đây
22. Rumble - Youtube: Xem tại đây
23. Nunu Nana - Youtube: Xem tại đây

Nguồn:
https://www.youtube.com/channel/UCJS0K01yC8BmQtSuRdqqo3w
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Jackson_Wang&oldid=67114970

 Video: