Playlist

Categories

Trương Nghệ Hưng


Bài hát.


Danh sách những bài hát hay nhất của Trương Nghệ Hưng:
1. Monodrama (独角戏) - Youtube: Xem tại đây
2. What U Need? - Youtube: Xem tại đây
3. Lose Control (失控) - Youtube: Xem tại đây
4. I Need U (需要你) - Youtube: Xem tại đây
5. Sheep (羊) - Youtube: Xem tại đây
6. Goodbye Christmas - Youtube: Xem tại đây
7. Sheep (Alan Walker Relift) - Youtube: Xem tại đây
8. Give Me a Chance (爱到这) - Youtube: Xem tại đây
9. Namanana (梦不落雨林) - Youtube: Xem tại đây
10. Honey - Youtube: Xem tại đây
11. I'm Not Fine (我不好) - Youtube: Xem tại đây
12. Grandma (外婆) - Youtube: Xem tại đây
13. Jade (玉) - Youtube: Xem tại đây
14. Lit (莲) - Youtube: Xem tại đây
15. Joker - Youtube: Xem tại đây

16. Ambush - Youtube: Xem tại đây
17. Stay with me - Youtube: Xem tại đây
18. Descendents of the Dragon - Youtube: Xem tại đây
19. Eagle - Youtube: Xem tại đây
20. Fly - Youtube: Xem tại đây
21. Changsha - Youtube: Xem tại đây
22. Boom - Youtube: Xem tại đây
23. Save You (爱的引力) - Youtube: Xem tại đây
24. Hold On (坚持) - Youtube: Xem tại đây
25. Mapo Tofu (麻婆豆腐) - Youtube: Xem tại đây
26. Don't Let Me Go (快门回溯) - Youtube: Xem tại đây
27. Hand (匕首) - Youtube: Xem tại đây
28. Boss (老大) - Youtube: Xem tại đây
29. Mask (面罩) - Youtube: Xem tại đây
30. Director (导演) - Youtube: Xem tại đây
31. X Back (兴迷) - Youtube: Xem tại đây

Nguồn:
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C6%B0%C6%A1ng_Ngh%E1%BB%87_H%C6%B0ng&oldid=66607254
https://www.youtube.com/channel/UCROoY31pgrU66oSzkYdWWmw

 Video: